W ofercie usług realizowanych w ramach działalności Minds of hope znajdują się liczne profesjonalne testy (pojedyncze i baterie/zestawy) psychologiczne i zawodowe.

Testy i kwestionariusze dla osób dorosłych

Korzystamy i diagnozujemy zasoby, potencjał rozwoju, predyspozycje zawodowe, jak i stany psychopatologiczne z zastosowaniem następujących narzędzi psychologicznych oraz z podsumowującą konsultacją (*), opinią (**) lub opracowaniem (***):

 1. WAIS-R (PL) – Skala Inteligencji Wechslera dla Dorosłych: służy do pomiaru poziomu inteligencji ogólnej. Skala składa się z sześciu testów słownych (Wiadomości, Powtarzanie Cyfr, Słownik, Arytmetyka, Rozumienie, Podobieństwa) oraz pięciu testów bezsłownych (Braki w Obrazkach, Porządkowanie Obrazków, Klocki, Układanki, Symbole Cyfr).
  Czas badania: 90-120 min
  Cena badania wraz z konsultacją: 380,00 zł
 2. APIS-Z – Bateria Testów APIS-Z: jest wielowymiarową baterią służącą do pomiaru inteligencji ogólnej. Bateria składa się z ośmiu testów: Zachowania, Kwadraty, Synonimy, Klasyfikacja, Przekształcenia Liczb, Nowe Słowa, Klocki, Historyjki. W zestawie uwzględniono cztery typy zdolności: abstrakcyjno-logiczne, werbalne, wzrokowo-przestrzenne i społeczne.
  Czas badania: 60-90 min
  Cena badania wraz z konsultacją: 380,00 zł
 3. Krótka Skala do Oceny Stanu Psychicznego MMSE: służy przesiewowej diagnozie dysfunkcji poznawczych. Jest techniką pomocniczą i/lub wstępna, w której niski wynik może być wskazówką do wykonania bardziej szczegółowych badań diagnostycznych w zakresie funkcji poznawczych, szczególnie w otępieniu, łagodnych zaburzeniach poznawcze, depresji, chorobie Parkinsona, padaczce, schizofrenii, organicznych zaburzenia nastroju. Jest używana także do kontrolowania zmian w sytuacji oddziaływania terapeutycznego czy farmakologicznego.
  Czas badania: ok. 60 min
  Cena badania wraz z konsultacją: 300,00 zł
 4. Test Sortowania Kart z Wisconsin WCST (Wisconsin Card Storting Test: to tzw. światowy złoty standard do badania funkcji wykonawczych, rozumianych jako funkcje nadzorcze, kontrolujące i kierujące poznawczą aktywnością człowieka. Zestaw składa się z 2 talii kart, ułożonych w określonej kolejności. Każda z talii zawiera 64 karty. Osoba badana ma za zadanie wykrywać zmieniające się zasady sortowania, wykorzystując w tym celu informacje zwrotne udzielane przez osobę badającą. Jest użyteczny m.in w różnicowaniu osób z uszkodzeniami mózgu, a także u chorych z zaburzeniami napadowymi, stwardnieniem rozsianym, chorobą Parkinsona i schizofrenią.
  Czas badania: ok. 60 min
  Cena badania wraz z konsultacją: 300,00 zł
 5. Kalifornijski Test Uczenia się Językowego CVLT (California Verbal Learning Test): służy do badania strategii i procesów uczenia się oraz zapamiętywania materiału prezentowanego słuchowo. W skład oceny psychologicznej wchodzi: bezpośrednie odtwarzanie zapamiętanych słów, odtwarzanie słów z odroczeniem, odtwarzanie słów według narzuconych kategorii, rozpoznawanie wyuczonych słów spośród innych, stanowiących bodźce dystrakcyjne. Wyniki wskazują na wysoką wartość diagnozującą w odniesieniu zarówno do osób zdrowych, które chcą poznać swoje strategie uczenia, jak i chorych z uszkodzeniami mózgu, jak i z diagnozą otępienia, chorobą Parkinsona, schizofrenią czy depresją.
  Czas badania: ok. 90 min
  Cena badania wraz z konsultacją: 300,00 zł
 6. Test Pamięci Wzrokowej Bentona BVRT (Benton Visual Retention Test: służy do badania percepcji wzrokowej, pamięci wzrokowej i zdolności wzrokowo-konstrukcyjnych. Posiada 3 alternatywne, równoległe wersje C, D i E, które mogą być zastosowane w badaniu czterema alternatywnymi metodami (A, B, C, D). Badany rysuje przedstawione wzory z pamięci lub je przerysowuje.
  Czas badania: ok. 60 min
  Cena badania wraz z konsultacją: 300,00 zł
 7. Inwentarz Stanu i Cechy Lęku STAI (State-Trait Anxiety Inventory: umożliwia diagnozę lęku rozumianego jako stała dyspozycja wewnętrzna (cecha) i/lub na rejestrowanie zmian nasilenia lęku rozumianego odniesienie do specyficznej sytuacji (stan) w odpowiedzi na określone bodźce zewnętrzne. Składa się z 40 stwierdzeń, z których 20 odnosi się do pomiaru Lęku-Cechy a 20 – do pomiaru Lęku-Stanu.
  Czas badania: ok. 20 min
  Cena badania wraz z konsultacją: 220,00 zł
 8. TAT – Test Apercepcji Tematycznej Murraya: to test projekcyjny do badania osobowości, w którym prezentuje się osobie badanej obrazki wieloznacznych scen i prosi o układanie historyjek na ich temat. Pozwala poznać poza cechami osobowości, także motywy, potrzeby, zdolności rozwiązywania problemów osoby badanej. Po badaniu psycholog udziela informacji zwrotnej dot. osoby badanej ustnie. Na życzenie możemy sporządzić opinie pisemną.
  Czas badania: 90-120 min
  Cena badania wraz konsultacją: 300,00 zł
 9. FCZ-KT – Formalna Charakterystyka zachowania – Kwestionariusz Temperamentu: jeden z najbardziej uznanych i sprawdzonych kwestionariuszy do określania cech naszego temperamentu. Składa się ze 120 pozycji, które są stwierdzeniami wymagającymi od badanego ustosunkowania się w formie odpowiedzi „Tak” lub „Nie”. Pozycje tworzą 6 skal, dotyczących: Żwawości, Perseweratywności, Wrażliwości sensorycznej, Reaktywności emocjonalnej, Wytrzymałości i Aktywności. Teoretyczną podstawę kwestionariusza stanowi Regulacyjna Teoria Temperamentu przedstawiona w pracach J. Strelaua.
  Czas badania: ok. 30-40 min
  Cena badania wraz z konsultacją: 300,00 zł
 10. NEO-FFI – Inwentarz Osobowości NEO-FFI: złoty standard do diagnozy cech osobowości uwzględnionych w popularnym modelu pięcioczynnikowym, określanym jako model Wielkiej Piątki: neurotyczność, ekstrawersja, otwartość na doświadczenie, ugodowość i sumienność.
  Czas badania: ok. 30-40 min
  Cena badania wraz z konsultacją: 300,00 zł
 11. EPQ-R, EPQ-R (S) – Kwestionariusz Osobowości Eysencka w Wersji Pełnej i Skróconej: służy do badania podstawowych wymiarów/cech  osobowości. EPQ-R składa się ze 106 pytań. Wyniki ujmowane są na 6 skalach: Psychotyzm (P), Ekstrawersja (E), Neurotyzm (N) ,  Kłamstwo (K), Skłonność do uzależnień (UZ) i Skłonność do przestępstw (PRZ). EPQ-R(S) składa się z 48 pozycji pochodzących z wersji pełnej EPQ-R. Pozwala na obliczenie wyników w 4 skalach: P/E/N/K.
  Czas badania: 45-50 min
  Cena badania wraz z konsultacją: 350,00 zł (wersja R), 300,00 zł (wersja R/S)
 12. Kwestionariusz Postaw Życiowych (KPŻ): to polska adaptacja LAP-R (Life Attitudes Profile – Revised) Gary’ego T. Rekera. Służy do badania poczucia sensu życia i składa się z 48 twierdzeń, których prawdziwość badany ocenia w skali siedmiostopniowej. Twierdzenia te dotyczą poczucia sensu życia i odnoszących się do poszczególnych postaw egzystencjalnych (Cel, Spójność wewnętrzna, Kontrola życia, Akceptacja śmierci, Pustka egzystencjalna i Poszukiwanie celów) oraz dwie skale złożone – Osobowego sensu i Równowagi Postaw Życiowych.
  Czas badania: 25-30 min
  Cena badania wraz z konsultacją: 300,00 zł
 13. Skala Wartości Rokeacha (RVS): tyle mówimy o wartościach, ale czy każdy wie, jakie sa jego? Skala składa się z listy 18 wartości ostatecznych i 18 wartości instrumentalnych, jak w oryginalnej wersji G. Zadanie badanego polega na porangowaniu wartości ze względu na ich ważność.
  Czas badania: 25-30 min
  Cena badania wraz z konsultacją: 300,00 zł
 14. Test Rozumienia Emocji (TRE): przeznaczony jest do pomiaru zdolności do rozumienia emocji, traktowanej jako jeden z podstawowych komponentów inteligencji emocjonalnej. Za wskaźnik tych zdolności przyjęto tu wiedzę emocjonalną. Na test składa się łącznie 30 zadań, pogrupowanych w pięć części.
  Czas badania: 25-30 min
  Cena badania wraz z konsultacją: 300,00 zł
 15. Dwuwymiarowy Inwentarz Inteligencji Emocjonalnej DINEMO: oparty na koncepcji P. Saloveya i J.D. Mayera test przeznaczony do pomiaru podstawowych czynników inteligencji emocjonalnej (zdolności do pozyskiwania przez jednostkę dostępu do własnych i cudzych emocji, respektowania ich i rozumienie ich funkcji), ocenianych na podstawie tego, jak badany interpretuje różne emocjogenne sytuacje i jak skłonny jest na nie reagować. Składa się z 33 pozycji, zawierających opisy różnych sytuacji stanowiących źródła emocji.
  Czas badania: 25-30 min
  Cena badania wraz z konsultacją: 300,00 zł
 16. Kwestionariusz Osobowości Silnej Immunologicznie: koncepcja H. Drehera oparta o założenia psychologii pozytywnej, rozpatruje osobowość oraz jej konkretne cechy jako zasoby i potencjał, który może wpływać pozytywnie na układ odpornościowy i stan zdrowia. Badanie 7 cech charateryzujących osoby silnie immunologicznie: wrazliwość na sygnały wewnętrzne, siła charakteru, zdolność do zwierzeń, asertywność, tworzenie związków, zdrowe pomaganie, wszechstronność i integracja. Składa się z 49 stwierdzeń, na które Osoba Badana odpowiada w 4 stopniowej skali. Uzyskanie wyniki pozwalają przygotować indywidualny plan rozwoju poszcególnych cech, które wzmocią nas imunologicznie fizycznie i psychicznie.
  Czas badania: 25-30 min
  Cena badania wraz z konsultacją: 350,00 zł
 17. CISS – Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych: służy do diagnozowania stylów radzenia sobie ze stresem. CISS składa się z 48 stwierdzeń dotyczących różnych zachowań, jakie ludzie mogą podejmować w sytuacjach stresowych. Wyniki ujmowane są na trzech skalach: SSZ – styl skoncentrowany na zadaniu; SSE – styl skoncentrowany na emocjach; SSU – styl skoncentrowany na unikaniu. Ten ostatni styl może przyjmować dwie formy: ACZ – angażowanie się w czynności zastępcze i PKT – poszukiwanie kontaktów towarzyskich.
  Czas badania: 20 min
  Cena badania wraz z konsultacją: 300,00 zł
 18. Kwestionariusz Poczucia Stresu (KPS): test przeznaczony jest do pomiaru struktury doznań stresowych. Pokazuje ogólnie poziom stresu, a także 3 wyniki odnoszące się do wymiarów: napięcie emocjonalne, stres zewnętrzny oraz stres intrapsychiczny. Zawiera też skalę Kłamstwa. Składa się z 27 stwierdzeń.
  Czas badania: 20 min
  Cena badania wraz z konsultacją: 300,00 zł
 19. SCID-I Ustrukturalizowany Wywiad Kliniczny do Badania Zaburzeń z Osi I DSM-IV-TR: bateria testów w formie pół-ustrukturalizowanego wywiadu przeprowadzanego w celu sformułowania diagnozy zaburzeń na osi I według klasyfikacji DSM-IV-R. Kolejne moduły wywiadu dotyczą: zaburzeń nastroju, zaburzeń psychotycznych, zaburzeń związanych z zażywaniem substancji, zaburzeń lękowych i somatoformicznych, zaburzeń odżywiania i zaburzeń przystosowania.
  Czas badania: ok. 60-90 min
  Cena badania wraz z konsultacją:  300,00 zł
 20. SCID-5-PD Ustrukturalizowany Wywiad Kliniczny do Badania Zaburzeń Osobowości DSM-5: półustrukturalizowany wywiad diagnostyczny dla klinicystów i badaczy przeznaczony do diagnozy dziesięciu zaburzeń osobowości (wiązki A, B i C) uwzględnionych w DSM-5, a także innego określonego zaburzenia osobowości. Tym samym zastąpił wersję Ustrukturalizowanego Wywiadu Klinicznego do Badania Zaburzeń Osobowości z Osi II DSM-IV (SCID-II). Wywiad może być poprzedzony wypełnieniem przez badanego kwestionariusza z pytaniami wywiadu, co przyspiesza diagnozę.
  Czas badania: 60-150 min
  Cena badania wraz z konsultacją: od 300 do 450 zł
 21. Kwestionariusz AQ – test do określenia czynnika AQ (Autism- Spectrum Quotient). Głównym celem tego testu jest ułatwienie wstępnego badania w kierunku rozpoznania zaburzeń typu autystycznego, stwierdzenie poziomu cech autystycznych u dorosłych. Opracowany przez psychologa Simona Baron-Cohen wraz z grupą specjalistów z Centrum Badań nad Autyzmem w Cambridge (Cambridge’s Autism Research Centre). Składa się z 50 pytań, pozwalających na przeprowadzenie samobadania. Odpowiedzi pozwalają na wskazanie: zgadzam się zdecydowanie, zgadzam się, nie zgadzam się, zdecydowanie się nie zgadzam.
  Czas badania: 15 min
  Cena badania wraz z konsultacją:  300 zł
 22. WKP – Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji: pozwala na diagnozę preferencji w zakresie zainteresowań typami czynności oraz warunków pracy. Umożliwia stworzenie listy preferowanych i odradzanych zawodów. Składa się ze 133 stwierdzeń dotyczących 7 grup zainteresowań: językowych; matematyczno-logicznych; praktyczno-technicznych; praktyczno-estetycznych; opiekuńczo- usługowych; kierowniczo-organizacyjnych; biologicznych.
  Czas badania: 30-45 min
  Cena badania wraz z konsultacją: 400,00 zł
 23. Kwestionariusz Kompetencji Osobistych &  Potencjału Zawodowego CCQ (Career Capital Questionaire): bada mocne i słabe strony potencjału zawodowego człowieka – jego cech osobowości, temperamentu i motywacji. Metoda ta jest wypełni znormalizowana i wystandaryzowana w warunkach polskich oraz posiada wiarygodne skale trafności i rzetelności. Składa się ze 106 par pytań-stwierdzeń, spośród których badany wybiera po jednym najbardziej do niego pasującym. Wynik umożliwia dopasowanie ścieżek rozwoju, jak również obowiązków zawodowych, czy warunków pracy do poszczególnych predyspozycji badanego pracownika.
  Czas badania:  30-45 min
  Cena za badanie wraz konsultacją:  500,00 zł
 24. Inwentarz Stylów Kierowania Ludźmi WERK: skala przymiotnikowa pozwalająca określić typowe dla osoby badanej nasilenie każdego z czterech stylów kierowania (WODZIREJA, EKONOMA, REWOLUCJONISTY i KAPITANA) w układzie interpersonalnym (normy), jak i stwierdzić czy któryś ze stylów jest stylem dominującym (analiza profilowa). Składa się z 60 przymiotników pogrupowanych w 15 zestawów. Konieczność skonfrontowania się osoby badanej z szerokim spektrum cech bez możliwości ominięcia zagrażających, niespójnych z obrazem siebie bodźców zmniejsza sposobność do zarządzania własnym wizerunkiem.
  Czas badania:  15-20 min
  Cena za badanie wraz konsultacją:  400,00 zł
 25. LMI Inwentarz Motywacji Osiągnięć: bada motywację osiągnięć z uwzględnieniem różnych jej komponentów, takich jak preferowanie trudnych zadań, wiara w sukces, wytrwałość, ukierunkowanie na cel, nastawienie na rywalizację i inne, co buduje profil rozwojowo-zawodowy. Zawiera 170 pozycji tworzących 17 skal. Wyniki mogą też być ujmowane na trzech skalach czynnikowych: Pewność siebie, Ambicja i Samokontrola.
  Czas badania:  40-50 min
  Cena za badanie wraz konsultacją:  450,00 zł
 26. BIP Bochumski Inwentarz Osobowościowych Wyznaczników Pracy: służy do pomiaru różnych aspektów osobowościowych ważnych z punktu widzenia efektywnego funkcjonowania zawodowego. Składa się z 220 pozycji, na które badany udziela odpowiedzi na 6-stopniowej skali. Daje wynik w 14 skalach podstawowych podzielonych na cztery obszary: Orientacja zawodowa (Motywacja osiągnięć, Motywacja władzy, Motywacja przywództwa), Zachowania zawodowe (Sumienność, Elastyczność, Orientacja na działanie), Kompetencje społeczne (Wrażliwość społeczna, Otwartość na relacje, Towarzyskość, Orientacja na zespół, Asertywność), Natura psychologiczna (Stabilność emocjonalna, Praca pod presją, Pewność siebie).
  Czas badania: 90-120 min
  Cena badania wraz z konsultacją: 450 zł

* badanie i konsultacja – diagnoza psychologiczna, to zwykle 2 spotkania: a) indywidualne wypełnienie kwestionariuszy – może temu towarzyszyć psycholog; b) jedna sesja diagnostyczno-konsultacyjna ze specjalistą uprawnionym do wykonywania testów psychologicznych i/lub zawodowych, na której specjalista omawia wyniki z Klientem;

Poza badaniem wraz konsultacją Klient może wystąpić o wydanie następujących dokumentów opisujących wynik:
** opinia – skrócony (do 500 słów) opis lub ilustracja wyników  kwestionariusza/testu na wykresie – cena 120 zł
*** opracowanie – pełne opracowanie pisemne wyników kwestionariusza/testu/baterii testów – cena od 200 do 450 zł