mgr Anna Gromova | Ганна Громова M.A.

Освіта

Закінчила Таврійський Національний університет ім. В.І. Вернадського за спеціальністю «Психологія». Це моя друга освіта, перша – економічна (Київський національний економічний університет). Як психолог працюю вже 14 років, з дорослими.

Зараз навчаюсь в аспірантурі в Інституті соціальної та політичної психології (Київ, Україна).

Професійна діяльність

Я психотерапевт, травматерапевт та кризисний психолог. Я сертифікований двома міжнародними асоціаціями спеціаліст по роботі із травмою у методі ЕМДР. Маю досвід роботи як кризовий психолог із військовими (у якості волонтера-психолога у 2014 році). Але переважно працюю із цивільними дорослими на тему наслідків травматичного досвіду (різні ознаки посттравматичного стресового розладу – ПТСР), зі станами депресії, тривоги, з панічними атаками і фобіями, з запитами про складнощі у відносинах, низьку самооцінку, почуття невпевненості, страхом та тривогою перед майбутнім.

В роботі я застосовую метод ЕМДР, який визнаний Всесвітньою організацією охорони здоров’я як дієвий і ефективний при роботі із травматичним досвідом (він широко застосовується для допомоги жертвам катастроф, військових конфліктів, домашнього та іншого насильства). Я також є консультантом у кататимно-імагинативній психотерапії (символдрамі). Це терапевтичний підхід, який використовую природню здатність людини до створення смислів і символів для адаптації та трансформації складних життєвих обставин і власних внутрішніх емоційних станів.

Професійний розвиток і досвід:

Я маю наукові публікації з теми ставлення до невизначеності і його зв’язку із реакцією людини на стресові події, приймала участь у міжнародних конференціях з психології.

Працюю як супервізор в Міжнародному інституті післядипломної освіти (Київ).

Крім базової психологічної освіти пройшла багато різних тематичних курсів, є також сертифікованим коучем (International Association of Generative Change; International coach union). Вела групові заняття і тренінги з навичок комунікації; основ роботи із трансовими станами та майндфулнес для психологів.

Є членом Української спілки психотерапевтів (УСП, Київ), Міжнародної асоціації з EMDR (EMDRIA, USA), Української асоціації ЕМДР.

Anna Gromova M.A.

Education

I graduated from Taurida National University named after V.I. Vernadsky, I am a specialist in Psychology. This is my second education, the first one is in economics (Kyiv National University of Economics named after V. Hetman). I have been working as a psychologist for 14 years, I work with adults.

I am a Ph.D student at the Institute of Social and Political Psychology (Kyiv, Ukraine).

Professional work

I am a psychotherapist, trauma therapist, and crisis psychologist. I am certified by two international associations as a specialist in dealing with trauma in the EMDR method. I have experience as a crisis psychologist in the military (as a volunteer psychologist in 2014). But I mostly work with civilian adults on the consequences of traumatic experience (various signs of post-traumatic stress disorder – PTSD), depression, anxiety, panic attacks, and phobias, with questions about difficulties in relationships, low self-esteem, insecurity, fear, and anxiety about the future.

In this work, I use the EMDR method, which is recognized by the World Health Organization as effective and efficient in dealing with traumatic experiences (it is widely used to help victims of disasters, military conflicts, domestic and other violence). I am also a consultant in Guided Imagery Therapy (GIT is a psychodynamic approach, another name for this approach is Symboldrama). This is a therapeutic approach that uses a person’s natural ability to create meanings and symbols to adapt and transform complex life circumstances and their own inner emotional states.

Professional development and experience:

I have published scientific papers on the attitude to uncertainty and its relationship to human response to stressful events. I participated in international conferences on psychology.

I work as a supervisor at the International Institute of Postgraduate Education (Kyiv).

In addition to basic psychological education, I have passed many different thematic courses. I am also a certified coach (International Association of Generative Change; International Coach Union). I conducted group classes on communication skills and I lead pieces of training on basic skills of working with trance states and mindfulness for psychologists.

I am a member of the Ukrainian Union of Psychotherapists (UUP, Kyiv), the International Association of EMDR (EMDRIA, USA), and the Ukrainian Association of EMDR.