POLITYKA PRYWATNOŚCI

Minds of Hope z siedzibą w Warszawie przy ul. Sokołowska 9/327 (zwane dalej MoH) szanuje Państwa prywatność oraz chroni przetwarzane dane osobowe.

Niniejsza Polityka prywatności ma na celu wyjaśnienie zasad przetwarzania danych osobowych w naszym Centrum

  1. Administrator.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Anna Kieszkowska-Grudny Minds Of Hope (dalej: „MoH”) z siedzibą w Warszawie, 01-142 przy ul. Sokołowska 9, NIP: 7741366347.

  1. Cele przetwarzania danych.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez MoH wyłącznie w związku z realizacją usług medycznych, terapeutycznych, szkoleniowych i/lub doradczych dla/z Klientem MoH (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO), jak również na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w szczególności dla celów marketingu usług własnych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy każdorazowym przeprowadzeniu testu równoważenia interesów) oraz w celach księgowych i zarządzania kadrami (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

  1. Środki ochrony danych.

MoH zapewnia zastosowanie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia poufności, integralności, rozliczalności i ciągłości przetwarzanych danych oraz nadzoruje przestrzeganie zasad ochrony danych określonych w prowadzonej

Dokumentacji przetwarzania danych osobowych i obowiązującej Polityce bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w MoH.

  1. Realizacja praw.

Zapewniamy realizację Państwa praw zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), w tym prawa dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, a także prawa wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych. W tym zakresie prosimy o bezpośredni kontakt z MoH za pośrednictwem poczty e-mail (info@mindsofhope.eu).

  1. Okres przetwarzania danych.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres obowiązywania umowy i/lub czasu realizacji usługi, a po zakończeniu jej obowiązywania i/lub rozwiązaniu – przez okres przedawnienia roszczeń wobec MoH lub Klienta (5 lat). W przypadku przetwarzania danych w oparciu o uzasadniony interes Administratora dane będą przetwarzane do momentu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu, natomiast dane przetwarzane w celach księgowych i/lub personalnych – przez okres wymagany przepisami prawa, tzn. 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

  1. Odbiorcy danych.

Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są pracownicy i współpracownicy MoH oraz podmioty, którym MoH powierzy przetwarzanie danych oraz pracownicy i współpracownicy tych podmiotów (w szczególności dostawcy usług teleinformatycznych, firmy kurierskie i pocztowe, podmioty wspierające MoH w świadczeniu usług medyczno-terapeutyczno-doradczych) – w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania tych danych.

  1. Przekazywanie danych.

Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego tylko w przypadku, gdy jest to niezbędne do świadczenia usług medyczno-terapeutyczno-doradczych, przy czym Administrator zapewnia, iż w przypadku przekazywania danych do państwa trzeciego będzie się to odbywać w sposób zapewniający odpowiedni sposób ochrony.

  1. Pliki cookies.

Strona internetowa MoH używa plików cookies, umożliwiających zapamiętywanie odwiedzin na naszej stronie oraz jej preferencji. Kontynuacja korzystania z serwisu oznacza wyrażenie zgody na ich wykorzystanie. Anna Kieszkowska-Grudny Minds Of Hope ul. Sokołowska 9/327, 01-142 Warszawa. REGON: 360054942, NIP 771-136-63-47, F. +48 22 730.990.327, www.mindsofhope.eu, kontakt@mindsofhope.eu

  1. Zmiany w Polityce prywatności.

MoH zastrzega prawo sobie prawo do wprowadzania zmian do Polityki prywatności. Data ostatniej aktualizacji wskazana jest w nagłówku niniejszego dokumentu.

  1. Kontakt.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o bezpośredni kontakt z MoH za pośrednictwem poczty e-mail (info@mindsofhope.eu).