Warsztaty

Regulamin Szkoleń i Oferty Edukacyjnej Minds of Hope

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH przez Minds Of Hope z siedzibą w Warszawie

Rozdział 1. Definicje

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług szkoleniowych przez Organizatora.

Ilekroć w niniejszych ogólnych warunkach występują poniżej zdefiniowane pojęcia, należy je rozumieć w sposób następujący, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:

Konferencja – jednodniowe lub kilkudniowe spotkanie przewidziane na większą liczbę uczestników niż szkolenie, seminarium lub warsztaty, organizowane przez Organizatora.

Konsument – Zamawiający, który jest osobą fizyczną zawierającą z Organizatorem Umowę o Usługi Szkoleniowe, w celach niezwiązanych z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

Organizator – Minds Of Hope z siedzibą w Warszawie, przy ul. Sokołowska 9/327, wpisana do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod numerem NIP 774 136 63 47, REGON: 360 054 942.

Regulamin – regulamin świadczenia Usług Szkoleniowych przez Minds Of Hope z siedzibą w Warszawie, przy ul. Sokołowska 9/327, którego postanowienia zawarte są w niniejszym dokumencie. Regulamin określa prawa i obowiązki Organizatora i Zamawiającego.

Strona Internetowa – strona internetowa administrowana przez Organizatora, na której udostępniane są informacje na temat Szkoleń i Konferencji oraz Formularz Zgłoszeniowy, umieszczona pod adresem internetowym www.mindsofhope.eu

Szkolenie – jednodniowe spotkanie mające w nazwie słowo „szkolenie” lub „warsztaty” lub „seminarium” organizowane przez Organizatora.

Kurs – kilkutygodniowy lub kilkumiesięczny cykl regularnych spotkań o określonej tematyce organizowane przez Organizatora.

Uczestnik – wskazana przez Zamawiającego osoba fizyczna uczestnicząca w Szkoleniu lub Konferencji.

Umowa o Usługi Szkoleniowe – Umowa zawierana pomiędzy Organizatorem a Zamawiającym po otrzymaniu przez Zamawiającego potwierdzenia wpisania Uczestnika lub Uczestników na listę uczestników, której przedmiotem jest świadczenie przez Organizatora Usług Szkoleniowych w zamian za wynagrodzenie. Treść Umowy o Usługi Szkoleniowe wyznacza niniejszy Regulamin, Formularz Zgłoszeniowy oraz oferta konkretnego Szkolenia, Kursu lub Konferencji, której organizacji dotyczy dana Umowa o Usługi Szkoleniowe.

Usługi Szkoleniowe – ogół działań podejmowanych przez Organizatora, związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem Szkoleń, Kursów i Konferencji, w tym przede wszystkim organizacja miejsca ich odbycia oraz prowadzenie rejestracji Zamawiających i Uczestników.

Wymagania Techniczne – minimalne wymagania techniczne wobec komputera, który używany jest do korzystania z Serwisu:

 • komputer z dostępem do sieci Internet oraz poczty e-mail;
 • oprogramowanie: komputer z systemem operacyjnym obsługującym jedną z poniższych przeglądarek internetowych: Internet Explorer 9.x i nowsze, Firefox 2.x i nowsze, Chrome 10.x i nowsze, Opera 8.x i nowsze, przeglądarka z włączoną obsługą akceptacji ciasteczek (cookies) oraz włączoną obsługą Java Script;

Uwaga! Aby dokonać rejestracji na Szkolenie lub Konferencję poprzez Stronę Internetową, Zamawiający musi posiadać ważny/aktywny adres e-mail.

Zaliczka – kwota pieniędzy wniesiona przez Zamawiającego, stanowiąca część jego przyszłego zobowiązania. Zaliczkę zalicza się na poczet świadczenia Usług Szkoleniowych.

Zamawiający – pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, kierująca Uczestnika do udziału w Szkoleniu lub Konferencji.

Rozdział 2. Zgłoszenie

 1. Organizator zajmuje się świadczeniem Usług Szkoleniowych.
 2. Organizator oferuje Zamawiającym rejestrację w planowanych Usługasz Szkoleniowych, o których informacje zamieszczone są na Stronie Internetowej. Konferencje organizowane w oparciu o indywidualne zamówienie nie są objęte zakresem niniejszego Regulaminu.
 3. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu rejestracji na Usługi Szkoleniowe.
 4. Korzystanie ze Strony Internetowej oraz dokonanie rejestracji drogą elektroniczną wymaga spełnienia Wymagań Technicznych przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Zamawiający.
 5. Warunkiem uczestnictwa w Usługach Szkoleniowych jest dokonanie rejestracji: a) drogą elektroniczną, poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego zamieszczonego na Stronie Internetowej i odesłanie jego skanu do Organizatora na adres e-mail: Pokonam.Stres@mindsofhope.eu lub b) drogą pocztową, poprzez wypełnienie wydrukowanego Formularza Zgłoszeniowego zamieszczonego w materiałach rozpowszechnianych przez Organizatora i przesłanie go na adres: Minds of Hope, ul. Sokołowska 9/327, 02-142 Warszawa.
 6. Złożenie zgłoszenia uczestnictwa w Usługach Szkoleniowych jest równoznaczne z akceptacją przez Zamawiającego warunków Usług Szkoleniowych wynikających z zamieszczonej na Stronie Internetowej oferty, Formularza Zgłoszenia oraz ogólnych warunków zawartych w Regulaminie i Polityce Prywatności, dostępnej na stronie pod adresem: https://mindsofhope.eu/polityka-prywatnosci/
 7. Zawarcie umowy skutkuje obowiązkiem terminowego uregulowania płatności.

 Rozdział 3. Wpisanie na listę Uczestników

 1. W ciągu 2 (dwóch) dni roboczych od doręczenia Organizatorowi Formularza Zgłoszenia Organizator prześle Zamawiającemu (za pośrednictwem e-maila), potwierdzenie wpisania Uczestnika na listę uczestników Usług Szkoleniowych wraz z potwiedzeniem informacji dot. płatności.
 2. Złożenie zgłoszenia uczestnictwa w Usługach Szkoleniowych i jego potwierdzenie przewidziane w ust. 1 jest jednoznaczne z zawarciem Umowy o Usługi Szkoleniowe pomiędzy Zamawiającym a Organizatorem.
 3. Imienne potwierdzenie wpisania na listę uczestników Usług Szkoleniowych oraz wpłata Zaliczki gwarantuje rezerwację miejsca dla Uczestnika. Wyjątek stanowia Usługi Szkoleniowe, w których udział poprzedzony jest rozmową kwalifikacyjną. W tym wypadku, Organizator przed wpisaniem Uczestnika na listę zobowiązuje się do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.
 4. Po złożeniu zgłoszenia, jednak nie później niż 5 (pięciu) dni roboczych przed terminem Usługi Szkoleniowej, Zamawiający otrzyma „Dodatkowe informacje dotyczące uczestnictwa” zawierające m.in. dokładne miejsca świadczenia usługi i programie Szkolenia/Kursu/Konferencji (dalej „Dodatkowe Informacje”). Zamawiający zobowiązuje się przekazać Dodatkowe Informacje wszystkim Uczestnikom, których Zamawiający zgłosił do udziału w Usługach Szkoleniowych.

Rozdział 4. Płatność

 1. Płatność za Usługę Szkoleniową powinna zostać uregulowana w terminie 7 dni od czasu wystawienia faktury Pro Forma lub do dnia wskazanym w ogłoszeniu o Usługach Szkoleniowych, jednak nie później niż na 5 dni przed datą odbywania się Szkolenia/Konferencji. Za datę uznania płatności uznaje się datę zaksięgowania wpłaty na koncie Organizatora.
 2. Podstawą płatności za Usługę Szkoleniową jest wystawiona przez Organizatora faktura Pro Forma lub informacja mailowa dot. płatności przesłana Zamawiającemu przed terminem Usługi Szkoleniowej.
 3. Nieuregulowanie płatności NIE jest równoznaczne z odstąpieniem lub wypowiedzeniem Umowy o Usługi Szkoleniowe przez Zamawiającego.
 4. W przypadku uregulowania płatności na podstawie faktury Pro Forma, faktura VAT zostanie wystawiona w ciągu 7 dni po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Organizatora.
 5. Uczestnik ma możliwość zapłacenia za Szkolenie/Konferencję bezpośrednio podczas rejestracji, dokonując wpłaty na konto: 02 1050 1025 1000 0092 0370 7410 wraz z dopiskiem: Imię i Nazwisko oraz informację o rodzaju i terminie wykonanej Usługi Szkoleniowej. W takim przypadku Organizator nie będzie wystawiał faktury Pro Forma.
 6. W przypadku odwołania Usługi Szkoleniowej kwota wpłacona na konto Organizatora zostanie zwrócona na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni roboczych od momentu podjęcia decyzji przez Organizatora o odwołaniu Usługi Szkoleniowej.

Rozdział 5. Rezygnacja

 1. Zamawiający ma prawo zrezygnowania z Usług Szkoleniowych. Przepisy niniejszego rozdziału stosowane są zarówno do przypadków, w których  dochodzi do całkowitej rezygnacji z udziału w Szkoleniu/Konferencji, jak również zmniejszenia liczby zgłoszonych Uczestników.
 2. Rezygnacja z udziału w Usługach Szkoleniowych może zostać zgłoszona mailowo na adres kontakt@mindsofhope.eu lub listownie przesyłką poleconą na adres Minds Of Hope, ul. Sokołowska 9/327, 01-142 Warszawa.
 3. Złożenie rezygnacji z udziału w Usługach Szkoleniowych nie później niż 21 dni kalendarzowych przed terminem Szkolenia/Kursu/Konferencji nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych (decyduje data wpływu pisma do Organizatora lub potwierdzenie otrzymania rezygnacji drogą mailową).
 4. W przypadku złożenia rezygnacji w terminie późniejszym niż 21 dni kalendarzowych przed terminem Usługi Szkoleniowej, Organizator zastrzega sobie prawo do obciążenia Zamawiającego pełnymi kosztami Szkolenia/Kursu/Konferencji, z zastrzeżeniem możliwości skorzystania przez Konsumentów z prawa odstąpienia wskazanego w rozdziale 7 Regulaminu.
 5. W przypadku braku złożenia rezygnacji zgodnie z przepisami rozdziału 5, Organizator obciąży Zamawiającego pełnymi kosztami Usługi Szkoleniowej.
 6. W przypadku braku możliwości uczestnictwa w Szkoleniu/Kursie/Konferencji z przyczyn niezależnych od danego Uczestnika, Organizator dopuszcza możliwość udziału w Szkoleniu/Konferencji innego Uczestnika wskazanego przez Zamawiającego.
 7. Zapisy niniejszego rozdziału stosuje się do Zamawiającego będącego Konsumentem w przypadku, gdy nie mają zastosowania postanowienia rozdziału 7.

Rozdział 6. Postępowanie reklamacyjne

 1. Zamawiający ma prawo do składania reklamacji dotyczących Usług Szkoleniowych w terminie 7 dni kalendarzowych od daty zakończenia Usługi Szkoleniowej, a w przypadku gdy Szkolenie/Kurs/Konferencja nie odbyły się – od daty, w której miały się odbyć.
 2. Reklamacje Usług Szkoleniowych należy zgłaszać w formie pisemnej listem poleconym na adres: Minds Of Hope, ul. Sokołowska 9/327, 01-142 Warszawa lub w formie mailowej na adres: kontakt@mindsofhope.eu
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
  1. w przypadku, gdy Zamawiający jest osobą prawną: nazwę, adres siedziby, przedmiot reklamacji (nazwa usługi, termin i  miejsce realizacji itp.), uzasadnienie reklamacji, oczekiwania  Zamawiającego wobec Organizatora
  2. w przypadku, gdy Zamawiający jest osobą fizyczną: imię i nazwisko Zamawiającego, adres zamieszkania Zamawiającego, przedmiot reklamacji (nazwa usługi, termin i miejsce realizacji itp.), uzasadnienie reklamacji, oczekiwania Zamawiającego wobec Organizatora.
 4. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona nie później niż w ciągu 14 dni liczonych od momentu otrzymania przez Organizatora zgłoszenia reklamacji.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia, jeżeli reklamacja zostanie złożona po przekroczeniu terminu, o którym mowa w ust. 1.
 6. Organizator ponosi odpowiedzialność względem Zamawiającego Konsumenta za szkodę, którą ten poniósł w wyniku niewykonania lub nieprawidłowego wykonania Usług Szkoleniowych.

Rozdział 7. Odstąpienie od Umowy

 1. Zgodnie z treścią ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 roku, poz. 827) Zamawiający będący Konsumentem (osobą fizyczną zawierającą z Organizatorem Umowę o Usługi Szkoleniowe) ma możliwość odstąpienia od Umowy o Usługi Szkoleniowe w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Prawo do odstąpienia od Umowy dotyczy wyłącznie Konsumentów, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa. Prawo odstąpienia od Umowy o Usługi Szkoleniowe nie przysługuje Konsumentowi w przypadku świadczenia Usług Szkoleniowych rozpoczętych, za zgodą Konsumenta, przed upływem 14 dni kalendarzowych terminu wskazanego w zdaniu poprzednim.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu musi zostać złożone w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora: Minds Of Hope, ul. Sokołowska 9/327, 01-142 Warszawa lub na adres e-mail: kontakt@mindsofhope.eu . Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu (Rezygnacja).
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy o Usługi Szkoleniowe Organizator niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o Usługi Szkoleniowe, zwróci wpłatę dokonaną przez Zamawiającego na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.
 4. Prawo do odstąpienia nie przysługuje w przypadku gdy przed upłynięciem terminu wskazanego w ust. 1, Organizator wykona w pełni Usługę Szkoleniową za wyraźną zgodą Zamawiającego.

Rozdział 8. Zmiana warunków

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia ważnych przyczyn.
 2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Usługodawca udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na Stronie Internetowej. Nowy tekst Regulaminu zostanie również przesłany drogą mailową do Zamawiających, na których Umowy o Usługi Szkoleniowe mają wpływ zmiany wprowadzone do Regulaminu. W tym przypadku informacja o wprowadzeniu zmian wraz z nowym tekstem Regulaminu zostanie przesłana na adres e-mail podany przez Zamawiającego przy rejestracji.
 3. W przypadku, w którym po zawarciu Umowy o Usługi Szkoleniowe z Zamawiającym, Organizator zmieni warunki Umowy o Usługi Szkoleniowe, Zamawiający ma prawo po zapoznaniu się z nowymi warunkami zaakceptować je lub w terminie 7 dni od momentu przekazania informacji o zmienionych warunkach odstąpić od Umowy o Usługi Szkoleniowe poprzez złożenie oświadczenia Organizatorowi. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu (Rezygnacja).
 4. Przez zmianę warunków Umowy o Usługi Szkoleniowe należy rozumieć przede wszystkim zmianę miejsca i daty odbywania Szkolenia/Kursu/Konferencji, ceny oraz tematyki Szkolenia/Kursu/Konferencji lub zmianę treści Regulaminu.
 5. W przypadku, gdy zmiana warunków Umowy o Usługi Szkoleniowe połączona jest z koniecznością uzyskania dodatkowej płatności od Zamawiającego będącego Konsumentem, Organizator zobowiązany jest uzyskać wyraźną zgodę takiego Zamawiającego na dokonanie dodatkowej płatności.

Rozdział 9. Odwołanie Usługi Szkoleniowej

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Szkolenia/Konferencji najpóźniej na 7 dni kalendarzowych przed terminem Usługi Szkoleniowej.
 2. Niezwłocznie po podjęciu decyzji o odwołaniu Usługi Szkoleniowej, Organizator poinformuje Zamawiających o odwołaniu Usługi Szkoleniowej drogą pocztową, mailową lub telefoniczną. W przypadku poinformowania Zamawiających o odwołaniu Usługi Szkoleniowej drogą telefoniczną, informacja ta zostanie dodatkowo przesłana drogą mailową lub pocztową.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu Usługi Szkoleniowej. Ostateczny program dostępny jest 5 dni przed terminem Usługi Szkoleniowej.

Rozdział 10. Dane osobowe

 1. Dane osobowe Zamawiających, w tym Konsumentów i Uczestników będą, przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych jest Organizator, czyli Minds Of Hope z siedzibą w Warszawie, przy ul. Sokołowska 9/327, wpisana do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod numerem NIP 774 136 63 47, REGON: 360 054 942.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji udostępnianych przez Organizatora usług lub produktów, w tym zawarcia umowy o świadczenie usługi, przyjęcia zgłoszeń i koordynacji Szkoleń, Kursów i Konferencji, dokonania niezbędnych rozliczeń, rozpatrywania ewentualnych reklamacji, a także marketingu towarów i usług własnych Organizatora (w formie tradycyjnej i/lub mailowej), a w przypadku wyrażenia odrębnych zgód – w celach objętych oświadczeniem.
 4. Podanie danych jest dobrowolne i każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Rozdział 11. Informacje dodatkowe

 1. Każdy Uczestnik po zakończeniu Usługi Szkoleniowej otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający ukończenie Szkolenia/Kursu/Konferencji na zasadach określonych specyficznie w każdej Usłudze Szkoleniowej.
 2. Na życzenie Zamawiającego możliwa jest organizacja szkolenia zamkniętego. Zasady realizacji takiego szkolenia regulowane są odrębną umową zawieraną z konkretnym Zamawiającym.
 3. Organizator dopuszcza możliwość organizacji szkoleń na zasadach odmiennych od określonych w niniejszych. W takim przypadku wiążące są warunki określone w treści oferty Organizatora i zamówienia Zamawiającego, a niniejsze ogólne warunki wiążą strony w takim zakresie, w jakim nie pozostają w sprzeczności z postanowieniami oferty i zamówienia.
 4. Prawem właściwym dla zawarcia Umowy o Usługi Szkoleniowe, jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Ewentualne spory pomiędzy Organizatorem a Zamawiającym, niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Organizatora.
 5. Wybór prawa polskiego na podstawie Regulaminu nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy Organizatorem a Konsumentem, na mocy prawa które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku wyboru.
 6. Treść Regulaminu jest dostępna dla Zamawiających i Uczestników pod następującym adresem URL: https://mindsofhope.eu/regulamin-szkolen-i-oferty-edukacyjnej-minds-of-hope/, gdzie mogą oni go w każdym czasie przeglądać.

Ostatnia zmiana: 28.11.2021 r.