Praca z grupami, to szeroko rozumiana profesjonalna praktyka polegająca na udzielaniu pomocy lub realizowaniu założonych zadań w zorganizowanej sytuacji grupowej. Profesjonalista pracując z grupami stosuje zarówno wiedze teoretyczna, jak i wykorzystuje procesy grupowe, przez co wspomaga zebrane osoby w osiągnięciu przez nie wspólnych celów natury osobistej, interpersonalnej, jak i tych związanych z realizacją zadań.
Grupy w zależności od roli prowadzącego, stawianych sobie celów, używanych technik  oraz rodzajów klientów, możemy podzielić m.in. na:

  • Grupy zadaniowe/robocze – osoby prowadzące takie grupy wspomagają pracę zespołów projektowych, komitetów, organizacji samorządowych, grup edukacyjnych, problemowych, itp. Rolą trenera jest skorygowanie lub usprawnienie funkcjonowania grupy. W trakcie pracy nacisk kładziemy na wykorzystanie zasad dynamiki grupowej, procesu grupowego i zwiększania skuteczności w osiągnięciu założonego celu.
  • Grupy psychoedukacyjne i psychoprofilaktyczne – trener w takich grupach prowadzi edukacje uczestników, którzy stosunkowo dobrze funkcjonują w codziennych uwarunkowaniach, jednakże mogą mieć pewne braki w wiedzy. Taki charakter grupy może być np. pomocny w pracy z osobami zagrożonymi niektórymi chorobami, będącymi w szczególnym okresie życia lub takimi, który doświadczają nagłego kryzysu życiowego.
  • Poradnictwo grupowe/treningi interpersonalne – praca z grupą tego typu polega przede wszystkim na tym, iż trener-specjalista stara się pomóc uczestnikom w radzeniu sobie ze zwykłymi, choć często bardzo trudnymi problemami życiowymi. W tym celu wykorzystywane są techniki rozwiązywania problemów oraz wsparcie interpersonalne. Jednym z celów grupy jest nauczenie uczestników umiejętności (treningi umiejętności społecznych, interpersonalnych, zarządzania sobą w czasie, itp.), by z czasem potrafili samodzielnie rozwiązywać napotykane problemy, jak i relacje interpersonalne, które najczęściej przytrafiają się im w pracy, szkole, w kontaktach z innymi ludźmi, w osobistym rozwoju.
  • Grupy psychoterapeutyczne – to praca z klientami nad głębokimi problemami psychologicznymi. W grupach mogą uczestniczyć osoby z różnym stopniem nasilenia ostrych lub przewlekłych zaburzeń psychicznych, zaburzeń emocjonalnych przejawiających się dużym dystresem lub trudnościami w funkcjonowaniu.  Osoby podejmujące terapię grupową pragną złagodzić konkretne objawy lub problemy psychologiczne, stąd też większość uczestników grupy potrzebuje bardziej leczenia niż oddziaływań związanych z rozwojem osobistym, czy profilaktycznych.

Uczestnictwo w grupach jest na ogół dobrowolne a praca z żadnym uczestnikiem grupy nie odbywa się pod presją „konieczności”. Oczywiście zdarzają się od tej zasady wyjątki, dlatego zawsze na początku pracy z grupą określane są warunki pracy zespołu. Dobrego wyjaśnienia wymagają zasady pracy i cele grupy. Omawiane są stosowane techniki i procedury, instruuje się o prawie do odmowy udziału w określonych awiceniach, o wyjątkach od zasady dyskrecji, a także rozmawia o korzyściach wynikających z aktywnego udziału w grupie. Powszechną zasadą jest również uzyskanie od uczestników ustnej lub pisemnej świadomej zgody dotyczącej zasad pracy w grupie, jak również zasad wycofania się z grupy, gdyby takie okoliczności nastąpiły.