Rozwój, to proces przemian i przeobrażeń. Rozwijanie się dotyczy przechodzenia z jednego stanu do drugiego, który jest przynajmniej trochę lepszy niż poprzedni. Jest to przejście ze stanu mniej złożonego do bardziej złożonego. To wyjście ze strefy komfortu do strefy wzrostu, poprzez którą następuje przejście na wyższy poziom samorealizacji i rozkwitu. Od tego jak bardzo jesteśmy gotowi na zmiany zależy wielkość i tempo rozwoju. Najlepszą drogą do ciągłego rozwoju jest trwała gotowość na zmiany i na porzucanie strefy komfortu a tym sposobem wychodzenie ku nowemu. Już Heraklit z Efezu powiedział: „Jedyną stałą rzeczą jest zmiana”. Bądźmy zatem otwarci na zmianę i zmieniajmy się, bo tak możemy osiągnąć więcej, odczuwając też większą satysfakcję z tego co robimy i kim jesteśmy.

Rozwój może dotyczyć wielu obszarów:

 • Rozwoju człowieka (od narodzin po późną dorosłość i starość)
 • Rozwoju osobistego (nasz rozwój intelektualny, duchowy, emocjonalny, itp.)
 • Rozwoju organizacji (przedsiębiorstw, fundacji, współpracujących grup)
 • Rozwoju biznesowego (połączenie rozwoju organizacji i osobistego)

Rozwój osobisty

Rozwój osobisty, to działania podejmowane w celu lepszego wykorzystania swoich wewnętrznych zasobów, potencjału, skierowany na poprawę relacji z otoczeniem, zwiększenie i utrzymanie motywacji do działania, znalezienie sensu życia. W drodze do pełniejszego rozwoju osobistego potrzebne jest przede wszystkim:

 • Lepsze poznanie siebie (samoświadomość, zasoby, otwartość na zmiany)
 • Nauczenie się planowania i wyznaczania celów (krótko- i długoterminowych)
 • Nauczenie się wytrwałości w realizacji zaplanowanych celów (kontrola postępów i motywacja)

Rozwój osobisty jest oparty na ciągłym doskonaleniu, opartym na wyznaczaniu nowych celów, ich ewaluacji, ocenie jakości naszego życia w nowym kontekście i nowych warunkach oraz ponownej zmianie tego co można robić lepiej, by czuć się lepiej w swojej własnej skórze i w otoczeniu. Na rozwój wpływa wiele czynników, co schematycznie prezentuje ryc. 1.
schemat22_06

Ryc. 1. Czynniki wpływające na rozwój.

Rozwój organizacyjny

Rozwój organizacyjny, to długookresowy proces następujących po sobie zmian, zarówno w organizacji, jak i jej otoczeniu. Rozwój ten przebiega w czasie, w którym kolejno następujące zmiany są zorganizowane, utrzymują się względnie trwale (aż do powstania sytuacji kryzysowej). W tym sensie odnoszą się do potencjału przedsiębiorstwa, jego roli w otoczeniu i zachowań. Może mieć wymiar pozytywny (postęp), negatywny (regres). Jednak gdy podejmowane próby lub brak tych prób powoduje, że brak jest jakiegokolwiek rozwoju, wówczas mówimy o stagnacji. W takiej sytuacji należy jednak ująć to kontekstowo, gdyż przy stagnacji naszej organizacji i postępie otoczenia, ostatecznie dochodzi do regresu.

Organizacja nastawiona na rozwój poszukuje nowych rozwiązań i dąży do skutecznego wprowadzania ich w życie. Musi zapewnić sobie dostęp do informacji o istniejących rozwiązaniach oraz możliwościach korzystania z nich. Źródłem rozwoju jest wszystko to, co generuje określone idee, pomysły, projekty i może stać się przyczyną poszukiwania, wynajdywania rzeczy nowych, podejmowania i wdrażania przedsięwzięć oraz ciągłego doskonalenia.

Rozwój biznesowy

Rozwój biznesowy, to rozwój organizacji poprzez rozwój zawodowy naszych pracowników, współpracowników, a tym samy umiejętność dopasowywania struktury biznesu do nowych potrzeb firmy, wyznaczanych celów i skali przedsięwzięcia. To również mądre zarządzanie innymi zasobami (technologicznymi, finansowymi), zarządzanie procesami, jak i wyznaczanie standardów, które pozwalają na ocenę jakości naszych przedsięwzięć.

Rozwój osobisty i organizacyjny możemy osiągać różnymi sposobami, m.in. poprzez:

 • pracę własną (naukę, czytanie książek, artykułów, samoobserwację)
 • coaching
 • mentoring
 • doradztwo

Podobieństwa oraz różnice pomiędzy tymi 4 wymiarami oraz ich wzajemne relacje prezentuje rysunek 2.

schemat2_06

Ryc. 2.  Macierz rozwoju osobistego.

Osoby poszukujące wsparcia lub konsultacji w wyżej wymienionych dziedzinach prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. Szczegóły w zakładce KONTAKT.