Szkolenia zamknięte są formą szkoleń skierowaną specyficznie w potrzeby konkretnego podmiotu lub zespołu (np. szkolenie pracowników konkretnego przedsiębiorstwa, członków organizacji).

Tego typu praca rozpoczyna się od zdefiniowania wspólnie ze zleceniodawcą potrzeb szkoleniowych danej organizacji czy wybranej grup pracowników różnego szczebla. Szkolenia mogą służyć podnoszeniu kompetencji zawodowych, jak budowaniu określonych relacji w zespole. Mogą również być zaplanowane w taki sposób, aby wynikiem danego szkolenia był konkretny zarys projektu lub prototyp produktu/usługi, które miałyby na dalszym etapie prac zostać wykorzystane w strategii firmy.

Do głównych obszarów naszych kompetencji, w których jesteśmy gotowi przygotować dla Państwa szkolenia „krojone na miarę”, należą:

  • Umiejętności interpersonalne (m.in. asertywność, mediacje, zarządzanie sobą w czasie, umiejętności wyznaczania celów, umiejętności społeczne, komunikacja werbalna i niewerbalna, sztuka perswazji, kreatywność na co dzień, podstawy technik NLP, itp.)
  • Umiejętności biznesowe (negocjacje, strategie sprzedażowe, strategie marketingowe, plan marketingowy doskonały, zarządzanie ryzykiem operacyjnym i strategicznym, itp.)
  • Profilaktyka i prewencja zdrowia (zasady zdrowego odżywiania, redukcja stresu, diagnozowanie i zapobieganie wypaleniu zawodowemu,  profilaktyka chorób zawodowych, choroba nowotworowa w zespole – jak wspomóc grupę, gdy członek zespołu choruje, itp.)
  • Umiejętności zawodowe (m.in. jak być dobrym mówcą, statystyka dla opornych, jak rozmawiać z pacjentem, prawo w medycynie, etyka psychologa, kodowanie i rozliczanie procedur medycznych, itp.)

To tylko wybrane obszary naszych zainteresowań. Jesteśmy również gotowi zorganizować zamknięte szkolenia, warsztaty i treningi, które będą specyficznie dotyczyły potrzeb Państwa zespołów i organizacji. Zapraszamy do kontaktu poprzez formularz kontaktowy w zakładce KONTAKT lub kontakt telefoniczny.